Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van DPML Adviesgroep

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan DPML Adviesgroep dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met DPML Adviesgroep is aangegaan.

1.2 Opdracht:
een uitvoeringsovereenkomst of een overeenkomst tot het leveren van goederen en/of diensten.

1.3 Individueel advies:
een door DPML Adviesgroep aan 1 individuele onderneming uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.

1.4 Project:
een door DPML Adviesgroep ten behoeve van een collectiviteit van ondernemingen uitgevoerde opdracht.

1.5 Goederen:
een door DPML Adviesgroep aangeboden artikel, zoals boeken, brochures, diskettes e.d.

Artikel 2: Uitvoering opdracht

2.1 De uitvoering van een opdracht wordt door DPML Adviesgroep gestart op het overeengekomen tijdstip of, indien een zodanig tijdstip niet is overeengekomen, zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst.

2.2 De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen of, indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, door hetgeen uit het aanbod van DPML Adviesgroep blijkt.

2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt door DPML Adviesgroep conform hetgeen is overeengekomen of, indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, door hetgeen uit het aanbod van DPML Adviesgroep blijkt.

2.4 DPML Adviesgroep garandeert de opdrachtgever dat geen gegevens, welke ten gevolge van de uitvoering van de opdracht bij DPML Adviesgroep bekend zijn, zullen worden gebruikt voor openbare doeleinden, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever is gevraagd en verkregen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn op alle opdrachten de tarieven volgens de meest recente tarieven/prijslijst van DPML Adviesgroep van toepassing.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, moet betaling van een door DPML Adviesgroep verzonden factuur door de opdrachtgever plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

3.3 Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij achterwege blijven van betaling zal de uitvoering van de opdracht door DPML Adviesgroep worden opgeschort.

3.4 Incassokosten
Zodra DPML Adviesgroep een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso-) kosten, ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4: Individuele adviezen

4.1 De opdracht voor een individueel advies wordt mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever aan DPML Adviesgroep verstrekt. Een verstrekte opdracht wordt door DPML Adviesgroep schriftelijk bevestigd.

4.2 Indien de door DPML Adviesgroep aan de uitvoering van een individueel advies te besteden tijd niet vooraf is aan te geven, zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht de aan de uitvoering daadwerkelijk bestede tijd.

4.3 DPML Adviesgroep kan, alvorens aan de uitvoering van het individuele advies wordt begonnen, een voorschot op de te maken advieskosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5: Projecten

5.1 Opdrachten voor het uitvoeren van een project komen tot stand op basis van een door DPML Adviesgroep uitgebrachte schriftelijke offerte. DPML Adviesgroep baseert zich bij het uitbrengen van de offerte op door de opdrachtgever verstrekte informatie. DPML Adviesgroep gaat er van uit dat deze informatie door de opdrachtgever naar beste weten alle relevante informatie bevat, welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

5.2 Bij het uitvoeren van de opdracht heeft DPML Adviesgroep een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat wordt door de opdrachtnemer niet gegarandeerd.

5.3 In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen derden worden ingeschakeld of worden betrokken bij de opdrachtuitvoering.

5.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning voor de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien deze wijziging de kosten van het project beïnvloedt, zal deze kostenwijziging door DPML Adviesgroep aan de opdrachtgever schriftelijk
worden medegedeeld.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt de projectsom door DPML Adviesgroep in drie gelijke delen gefactureerd, te weten een derde gedeelte bij aanvaarding van de offerte, een derde gedeelte halverwege de vastgestelde doorlooptijd van het project en een derde gedeelte bij oplevering.

5.6 Oplevering van een project geschiedt door middel van een schriftelijke eindrapportage aan de opdrachtgever. Dit kan tevens, in overleg met de opdrachtgever in combinatie, met een mondelinge presentatie.

Artikel 6: Levering van goederen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering van goederen plaats tegen contante betaling of na ontvangst door DPML Adviesgroep vanhet aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 DPML Adviesgroep is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdende met de levering van diensten en/of goederen door DPML Adviesgroep, zijn werknemers en/of door andere personen die door of vanwege DPML Adviesgroep te werk zijn gesteld of van wier diensten door DPML Adviesgroep gebruik is gemaakt, tenzij aan DPML Adviesgroep opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.2 DPML Adviesgroep is gehouden de overeengekomen levering van goederen en/of met zorg uit te voeren.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de (het) door DPML Adviesgroep uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij DPML Adviesgroep, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPML Adviesgroep zullen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd mogen worden.

Artikel 9: Klachten- en geschillenregeling

9.1 Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van enig door DPML Adviesgroep verstrekt advies, opdracht, dan wel over de daarmee samenhangende administratieve verwerking, te richten aan DPML Adviesgroep welke als opdrachtnemer is opgetreden. DPML Adviesgroep zal hierop schriftelijk reageren. Geschillen worden op diezelfde wijze behandeld.

Artikel 10: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

10.1 Deze algemene voorwaarden kunnen tegenover iedere opdrachtgever gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten tussen DPML Adviesgroep en opdrachtgevers.

Artikel 11: Deponering

11.1 Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden, onder depotnummer 2984 d.d. 01 juli 1997.